Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij maken gebruik van het incassosysteem van de relinQ gerechtsdeurwaarders.

Algemene voorwaarden Zwemonderneming VIZ.

Artikel 1 Definities
Zwemonderneming VIZ: de maatschap Zwemonderneming VIZ, gevestigd aan de Zwettestraat 32 (12A), 8912AV Leeuwarden.
Klant: een ieder die met Zwemonderneming VIZ een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of een derden aan door Zwemonderneming VIZ gegeven lessen en of cursussen.
Deelnemer: een ieder, die deelneemt aan een door Zwemonderneming VIZ gegeven les of cursus.
Instructeur: degene die de cursussen en lessen daadwerkelijk verzorgt.

Artikel 2 Cursussen en lessen .
Zwemonderneming VIZ verzorgt cursussen en lessen in zwembaden. De klant en/of deelnemer sluit een overeenkomst met Zwemonderneming VIZ. Een instructeur handelt namens Zwemonderneming VIZ. Iedere opdracht aan of verzoek aan een instructeur met betrekking tot een door Zwemonderneming VIZ gegeven les of cursus wordt geacht een opdracht of verzoek aan Zwemonderneming VIZ te zijn.

Artikel 3 Veiligheid.
Zwemonderneming VIZ betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen en cursussen.
In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de huisregels. Deze huisregels zijn te vinden op de website van Zwemonderneming VIZ.
De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les of cursus aan de instructeur door te gegeven.

Artikel 4 Zwemlessen .
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan doorstromen of proef/afzwemmen. Criteria zijn onder meer de zwemtechniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Artikel 5 Niet gevolgde lessen.
Lessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, worden niet verrekend, noch vergoed.

Artikel 6 Prijs.
Lessen en cursussen waarvoor een periodieke betaling is overeengekomen, worden geïncasseerd in 11 gelijke termijnen per jaar, ongeacht het aantal lessen per periode. In de zomervakantie wordt geen termijn geïncasseerd.
Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van les- of cursusgelden. In de schoolvakanties worden er in beginsel geen lessen of cursussen gegeven. Zwemonderneming VIZ heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing.
Lessen en cursussen die als pakket worden afgesloten, worden overeenkomstig de gemaakte afspraken in rekening gebracht en geïncasseerd.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden.
Betaling van het verschuldigde geschiedt middels een automatische incasso rond de 10e dag van de maand. Indien de klant een rekening wenst te ontvangen, is hiervoor een vergoeding verschuldigd van € 2,- per verzonden rekening. De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met Zwemonderneming VIZ voortvloeiende verplichting op te schorten .

Artikel 8 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt Zwemonderneming VIz de navolgende stappen:
1. Uitvalbericht (via de mail);
2. Verzenden van een factuur. De klant is hiervoor een bedrag ad € 2,- aan administratiekosten verschuldigd;
3. Verzenden van een ingebrekestelling. De klant is hiervoor een bedrag ad € 15,- verschuldigd;
4. Inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten, die Zwemonderneming VIZ voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan Zwemonderneming VIZ te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.
Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les of cursus worden ontzegd. Indien er een betalingsachterstand is van drie maanden en er gedurende drie maanden niet is deelgenomen aan de cursus of de les, beëindigt Zwemonderneming VIZ de overeenkomst met in achtneming van een termijn van 1 maand. De klant is gehouden de verschuldigde bedragen te betalen tot het moment waarop de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 9 Opzeggen
Opzeggen kan via de mail. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Als je bijvoorbeeld in maart opzegt, moet je april nog betalen. Als je niet meer kan zwemmen door een medische reden, dan kan hiervan afgeweken worden.

LET OP!!! de opzegging is pas geldig als je een bevestiging hebt ontvangen. Heb je die niet binnen een week, neem dan even contact op met kantoor.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

Zwemonderneming VIZ is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van instructeurs verbonden aan Zwemonderneming VIZ. Voor zover
Zwemonderneming VIZ ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.
Zwemonderneming VIZ is nimmer aansprakelijk voor kosten en of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden is omschreven;
b. daden en of nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of de deelnemer kan worden toegerekend;
c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Artikel 11 Overmacht.
Zwemonderneming VIZ kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoe genaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Zwemonderneming VIZ liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Zwemonderneming VIZ geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen ziekte van personeel van Zwemonderneming VIZ, brand, werkstaking, verkeersbelemmeringen, extreme vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende weersomstandigheden.

Artikel 12 Uitsluiting van deelname.
a) Uitsluiting van deelname aan een cursus of een les kan plaatsvinden indien:
– het gedrag van een deelnemer het lesgeven aan de overige deelnemers belemmerd;
– indien de aanwijzingen van de instructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd.
b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 13 Privacybescherming.
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 14 Geschilbeslechting.
Alle geschillen tussen Zwemonderneming VIZ, de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Leeuwarden, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is aangewezen.