Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIJNZWEMSCHOOL

Artikel 1 Definities
MijnZwemschool. Correspondentie: MijnZwemschool Jupiterweg 21H-15, 8938AD Leeuwarden.

Klant: eenieder die met MijnZwemschool een overeenkomst is aangegaan inzake de deelname van hemzelf of een derden aan door MijnZwemschool gegeven lessen en of cursussen.

Deelnemer: eenieder, die deelneemt aan een door MijnZwemschool gegeven les of cursus.

Instructeur: degene die de cursussen en lessen daadwerkelijk verzorgt.

Artikel 2 Cursussen en lessen
MijnZwemschool verzorgt cursussen en lessen in zwembaden. De klant en/of deelnemer sluit een overeenkomst met MijnZwemschool. Een instructeur handelt namens MijnZwemschool. Iedere opdracht aan of verzoek aan een instructeur met betrekking tot een door MijnZwemschool gegeven les of cursus wordt geacht een opdracht of verzoek aan MijnZwemschool te zijn.

Artikel 3 Veiligheid
MijnZwemschool betracht de grootst mogelijke zorg voor de veiligheid van de deelnemers aan haar lessen en cursussen. In het belang van de veiligheid dienen de deelnemers de instructies van de instructeurs op te volgen en zich te houden aan de huisregels die in het zwembad gelden. Dit kan per bad verschillen. De deelnemers dienen eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s of leerachterstanden bij de inschrijving en bij aanvang van de betreffende les of cursus aan de instructeur door te gegeven.

Artikel 4 Zwemlessen
De instructeur is de enige die beslist of een kind kan doorstromen of proef/afzwemmen. Criteria zijn onder meer de veiligheid, zelfverzekerdheid, zwemtechniek, netheid van de slagen, uithoudingsvermogen en kracht.

Artikel 5 Niet gevolgde lessen.
Zwemlessen die vanwege incidentele ziekte of afwezigheid om andere redenen worden gemist, kunnen niet worden ingehaald. Wel kan je op enkele locaties gebruik maken van het gratis oefenzwemmen.

Artikel 6 Prijs
Lessen en cursussen waarvoor een periodieke betaling is overeengekomen, worden geïncasseerd. Bij lesuitval ten gevolge van reguliere schoolvakanties of algemeen erkende feestdagen heeft de deelnemer geen recht op het inhalen van de les of restitutie van les- of cursusgelden. In de schoolvakanties worden er in beginsel geen lessen of cursussen gegeven. (dit kan per locatie verschillen) MijnZwemschool heeft het recht de prijs aan te passen. De klant krijgt tenminste 1 maand van tevoren bericht over een prijsaanpassing. Lessen en cursussen die als pakket worden afgesloten, worden overeenkomstig de gemaakte afspraken in rekening gebracht en geïncasseerd. Voor Speedy geldt dat er een vaste pakketprijs wordt geïncasseerd, ongeacht hoe lang het kind zwemt, mits een aanwezigheid van minimaal 95%. Bij een afwezigheid van 6% of meer vervalt de deze regeling en mogen meerdere termijnen in rekening worden gebracht. Bovenstaande geldt voor kinderen die als aan de start van het traject 5 jaar of ouder zijn. Wanneer kinderen op jongere leeftijd starten, worden er bij een overschrijding van het pakket extra kosten in rekening gebracht met als maximum het aantal maanden dat het kind als vierjarige heeft gezwommen.

Zoals in artikel 3 reeds genoemd zijn onze speedytrajecten niet geschikt voor kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen en of leerachterstanden. Kinderen moeten bij aanvang van een speedytraject minimaal durven springen in borstdiep water, onder water durven gaan en leerbaar zijn.

Artikel 7 Betalingsvoorwaarden
Betaling van het verschuldigde geschiedt middels een automatische incasso in de eerste week van de maand. Indien de klant een rekening wenst te ontvangen, is hiervoor een vergoeding verschuldigd van € 2,- per verzonden rekening. De klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag in mindering te brengen wegens een door de klant gepretendeerde tegenvordering. Voorts is het de klant niet toegestaan enige voor hem uit de overeenkomst met MijnZwemschool voortvloeiende verplichting op te schorten.

Artikel 8 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde neemt MijnZwemschool de navolgende stappen: 1. Uitvalbericht (via de mail); 2. Verzenden van een factuur. De klant is hiervoor administratiekosten verschuldigd; 3. Verzenden van een ingebrekestelling. De klant is hiervoor een bedrag ad € 50,- verschuldigd; 4. Inschakeling van een incassobureau. De klant is gehouden de kosten, die MijnZwemschool voor de inschakeling van een incassobureau moet maken, aan MijnZwemschool te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen kan de deelnemer de toegang tot de les of cursus worden ontzegd. Indien er een betalingsachterstand is van drie maanden en er gedurende drie maanden niet is deelgenomen aan de cursus of de les, beëindigt MijnZwemschool de overeenkomst met in achtneming van een termijn van 1 maand. De klant is gehouden de verschuldigde bedragen te betalen tot het moment waarop de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 9 Opzeggen
Opzegging dient te geschieden via de mail of per brief. De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 volledige kalendermaand en kan enkel tegen de 1e van de maand. Opzeggingen per mail dienen te worden gezonden aan het email adres: info@mijnzwemschool.nl. De klant ontvangt dan een bewijs van uitschrijving. Opzeggingen per brief dienen te worden gezonden aan het adres van MijnZwemschool VIZ  Jupiterweg 21H-15, 8938AD Leeuwarden. De klant ontvangt binnen 14 dagen schriftelijk (of via de mail) een bewijs van uitschrijving. Wanneer de deelnemer, vanwege ernstige ziekte of zwangerschap, langdurig of in het geheel niet meer deel kan nemen aan de les of cursus, kan de overeenkomst per direct, zonder opzegtermijn, worden opgeschort of beëindigd. De deelnemer dient op de hiervoor beschreven wijze op te zeggen en een dokterverklaring te overleggen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. MijnZwemschool is niet aansprakelijk voor door de klant of deelnemer geleden schade, tenzij deze schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of grove schuld van instructeurs verbonden aan MijnZwemschool.

2.Voor zover MijnZwemschool ingevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door haar verzekeraar maximaal uit te keren schadebedrag.

3. MijnZwemschool is nimmer aansprakelijk voor kosten en of schade, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht zoals in artikel 11 van deze voorwaarden is omschreven;

b. daden en of nalaten van de klant of de deelnemer, dan wel van personen wier handelen aan de klant of de deelnemer kan worden toegerekend;

c. enige of andere van buitenaf komende oorzaak.

Artikel 11 Overmacht
MijnZwemschool kan in geval van overmacht de overeenkomst annuleren, dan wel haar verplichtingen opschorten, dan wel de overeenkomst wijzigen tot het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zonder dat de klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard ook of hoegenaamd kan doen gelden. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van MijnZwemschool liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van MijnZwemschool geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen: sluiting van een zwembad, ziekte van personeel van MijnZwemschool, brand, werkstaking, Pandemiesituaties zoals corona, verkeersbelemmeringen, extreme vorst, overstroming, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke belemmerende omstandigheden.

Artikel 12 Uitsluiting van deelname
a) Uitsluiting van deelname aan een cursus of een les kan plaatsvinden indien: – het gedrag van een deelnemer het lesgeven aan de overige deelnemers belemmerd; – indien de aanwijzingen van de instructeur structureel worden genegeerd of niet worden geaccepteerd. b) Uitsluiting van deelname aan de zwemlessen kan tevens plaatsvinden bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen.

Artikel 13 Privacybescherming.
Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 14 Geschilbeslechting
Alle geschillen tussen MijnZwemschool, de klant en of de deelnemer worden in eerste aanleg berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Leeuwarden, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is aangewezen.